รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด: GLOBLEX

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 25
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 25

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจประธานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ธนพิศาล คูหาเปรมกิจกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3น.ส. ปรารถนา เมฆเกรียงไกรกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย ธนฑิต เจริญจันทร์ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ
5พลตำรวจตรีวิชัย ทรงโบรัศมีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ