รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด: DBSV

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 4
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 4

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1DBS Vickers Securities Holdings Pte. Ltd.100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.นาง ซีท มอย กว๊อกประธานกรรมการ และ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
2.นาย ปิยชน ใจจงกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3.นาย เว เจ ฟานกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4.นาย ไลโอเนล เมง ฮวด ลิมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5.นาย อนุรักษ์ การุณยวนิชกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)