รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : DAOLSEC

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 32
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 32

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เคทีบีเอสทีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ณัฐพงศ์ ณ ระนอง     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2นาย วิน อุดมรัชตวนิชย์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย จอง คยู คิมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย สันติ กีระนันทน์กรรมการอิสระ
5นาย คยอง ชอน ลีกรรมการอิสระ
6นาง เกศรา มัญชุศรีกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
7นาย ดง โฮ โคกรรมการและกรรมการตรวจสอบ