รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด: CST

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 47
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 47

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1ซิตี้แบงก์ โอเวอร์ซีอินเวสเมนต์ คอร์ปอเรชั่น100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย สิทธิโชค เตชะศิรินุกูลกรรมการและผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
2น.ส. นฤมล จิวังกูรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3น.ส. ซิลเวีย วิจายากรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4น.ส. ปฐมพร หันนาคินทร์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย ปราดิป ซิงห์ มามากกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย ยุน หวังกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
7นาย ปวิณ รอดลอยทุกข์กรรมการ
8น.ส. พัชรินทร์ สถิรอังกูรกรรมการ