รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน): BLS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 1
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 1

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)99.91

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่มประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2นาย ชอง โทประธานกรรมการบริหารและกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวยกรรมการผู้อำนวยการ (มีอำนาจจัดการ)
4น.ส. ชนิดา โสภณพนิชกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาง เยาวดี นาคะตะกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย ปิยะ ซอโสตถิกุลกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (มีอำนาจจัดการ)
7นาย อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8นาย กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ