รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด: AWS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 43
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาง นพรัตน์ อินทรอุดมกรรมการ  (มีอำนาจจัดการ)