รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด: ASL

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 50
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 50

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด46.00
2ธนาคาร ออมสิน25.00
3นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ9.00
4นาย พงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ5.50
5นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ5.50
6นาย ชาญชัย กุลถาวรากร5.00
7น.ส. สมิตา เจียรไพฑูรย์4.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ประธานกรรมการ
2นาย ชาญชัย กุลถาวรากรกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย วัฒนา กุลถาวรากรกรรมการผู้จัดการใหญ่ (มีอำนาจจัดการ)
4นาย พงษ์ชัย  เศรษฐีวรรณกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย โชคชัย  เศรษฐีวรรณกรรมการ
6ดร. ธนวัฒน์  อัมพุนันทน์กรรมการ
7นาย บุญสน เจนชัยมหกุลกรรมการ
8นาย สัณฐาน อยู่ศิริกรรมการ
9นางปรางมาศ เธียรธนูกรรมการ
10นาย แสวง  เจียรไพฑูรย์กรรมการ
11นาย ขรรค์  ประจวบเหมาะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
12นาย พีระ ชินวรรณบุตรกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ