วิจัย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการเงินโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตลาดทุน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งสินค้าในตลาดทุน
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566
สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษาฯ
สถาบันละ 10,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษาฯ มีหน้าที่ส่งมอบโครงร่างงานวิจัย (proposal) ด้านตลาดทุนที่มีคุณภาพภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 ผู้วิจัยจะต้องส่งหัวข้องานและโครงร่างงานวิจัย (proposal) ที่มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ต้องเป็นงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน และอยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้อง ในธุรกิจตลาดทุน
 ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวนไม่เกิน 20 เรื่อง โดยผู้วิจัยเจ้าของ งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ภายในเดือนมีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง โดยผู้วิจัยเจ้าของงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรม "คลินิกงานวิจัยตลาดทุน" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566
และผู้วิจัยจะต้องนำส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 ภายในเดือนมิถุนายน 2566
โดย ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ / เพิ่มเติมตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง จะได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย
เรื่องละ 20,000 บาท
เมื่อส่งมอบงานวิจัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงานวิจัยได้จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประสานงาน
สถาบัน คณะ ผู้ประสานงานโครงการ E-mail สำหรับติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ. ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน

suntharee.l@ku.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ

รศ. ดร.รวี ลงกานี

ravi.l@cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์

รศ. ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

ppthairatp@hotmail.com

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คุณจันทิมา บุญถึง

msfin@cbs.chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

thanarat.c@chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณเรืองยศ พุทธิกุล

rueangyod.P@chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คุณจิรพนธ์ สนิทราษฎร์ (ป.โท)

คุณอธิชา  วัฒนกุลวิวัฒน์ (ป.เอก)

mif@tbs.tu.ac.th

phd@tbs.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณกชพรรณ พุ่มพวง

kodchaphan@econ.tu.ac.th

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ผศ. ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์

sampann@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คุณปกบวร พูลเกษร

pokbaworn.po@up.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยการจัดการ

ผศ.ดร. ปิยภัสร ธาระวานิช

piyapas.tha@mahidol.ac.th

 มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ

คุณจีรวรรณ ทองสกล

jeerawan.tho@mahidol.edu

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อาจารย์ จุฑามาศ วงศ์กันทรากร

jutamas.won@rmutr.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

รศ. ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

nattawut1999@hotmail.com

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รศ. ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

pariyada.s@nida.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ดร.ปภา คณานุรักษ์

p.kananurak@msme.au.edu

รายละเอียด กำหนดการโครงการฯ
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2566
download-document-btn
รายละเอียดโครงร่างงานวิจัย (proposal)
download-document-btn
ผลการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 1 จำนวน 20 หัวข้อ
download-document-btn
ผลการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 2 จำนวน 10 หัวข้อ
download-document-btn

ประกาศผลงานวิจัยที่เข้ารอบชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
download-document-btn

หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
download-document-btn

ประกาศรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนและรางวัลพิเศษ 2 รางวัล New!
download-document-btn

MicrosoftTeams-image (55)
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565
สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษาฯ
สถาบันละ 20,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษาฯ มีหน้าที่ส่งมอบโครงร่างงานวิจัย (proposal) ด้านตลาดทุนที่มีคุณภาพภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ผู้วิจัยจะต้องส่งหัวข้องานและโครงร่างงานวิจัย (proposal)ที่มีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ต้องเป็นงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน และอยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้อง ในธุรกิจตลาดทุน
ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวนไม่เกิน 20 เรื่อง โดยผู้วิจัยเจ้าของ งานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ภายในเดือนตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง โดยผู้วิจัยเจ้าของงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรม "คลินิกงานวิจัยตลาดทุน" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565
และผู้วิจัยจะต้องนำส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
โดย ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ / เพิ่มเติมตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 ภายในเดือนมีนาคม 2565
งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง จะได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย
เรื่องละ
20,000 บาท
เมื่อส่งมอบงานวิจัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงานวิจัยได้จะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้บริหารจากภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
1. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ดร.คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์
4. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณกานต์ พูลเกษร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
6. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
8. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
9. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน การ์เดียนแคปิตอล จำกัด
10. คุณชลเดช เขมะรัตนา บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊บ จำกัด
11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ จำกัด
12. ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน
ประกาศผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565 New!
download-document-btn
หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565
download-document-btn
ประกาศผลการคัดเลือก proposal ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
download-document-btn
รายละเอียด กำหนดการโครงการฯ และผลการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 2 จำนวน 10 หัวข้อ
ผลการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 2 จำนวน 10 หัวข้อ
download-document-btn
กำหนดการกิจกรรม การคัดเลือกโครงร่างงานวิจัยรอบที่ 2
download-document-btn
ผลการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 1 จำนวน 20 หัวข้อ
download-document-btn
รายละเอียด และกำหนดการโครงการฯ เพิ่มเติม
download-document-btn
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษาฯ
สถาบันละ 30,000 บาท
สถาบันละ
30,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษาฯ มีหน้าที่ส่งมอบงานวิจัยด้านตลาดทุนที่มีคุณภาพภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 และทางสถาบันสามารถส่งหัวข้อได้ไม่เกิน 3 หัวข้อ โดยผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษาฯ มีหน้าที่ส่งมอบงานวิจัยด้านตลาดทุนที่มีคุณภาพภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 และทางสถาบันสามารถส่งหัวข้อได้ไม่เกิน 3 หัวข้อ โดยผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 ผู้วิจัยจะต้องส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ผู้วิจัยจะต้องนำส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ / เพิ่มเติมตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิใน "คลินิกงานวิจัยตลาดทุน" และผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลดีเด่นด้านตลาดทุนปี 2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563
ผู้วิจัยจะต้องส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ ในช่วงเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ผู้วิจัยจะต้องนำส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องปรับ / เพิ่มเติมตามแนวทางที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิใน "คลินิกงานวิจัยตลาดทุน" และผู้วิจัยจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลดีเด่นด้านตลาดทุนปี 2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563
งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย
เรื่องละ 20,000 บาท
เมื่อส่งมอบงานวิจัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงานวิจัยได้จะถือว่าสละสิทธิ์
เรื่องละ
20,000 บาท
เมื่อส่งมอบงานวิจัยสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอผลงานวิจัยได้จะถือว่าสละสิทธิ์
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
14. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
15. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารจากภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
1. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ดร.คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์
4. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
5. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
6. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
8. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน การ์เดียนแคปิตอล จำกัด
9. คุณชลเดช เขมะรัตนา บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊บ จำกัด
10. คุณกานต์ พูลเกษร FINTECH บจก.ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ จำกัด
12. ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ดร.อดิศร โรจนพันธุ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. ดร.คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์
4. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
5. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
6. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
8. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน การ์เดียนแคปิตอล จำกัด
9. คุณชลเดช เขมะรัตนา บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊บ จำกัด
10. คุณกานต์ พูลเกษร FINTECH บจก.ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ จำกัด
12. ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. ดร.อดิศร โรจนพันธุ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน และผลการตัดสิน
หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล งานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2562
download-document-btn
ประกาศผลการคัดเลือก proposal ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 2562
download-document-btn
รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560
สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยด้านตลาดทุนแก่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
สถาบันละ 50,000 บาท
สถาบันละ
50,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษามีหน้าที่ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย (proposal) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
โดยมีเงื่อนไขให้สถาบันการศึกษามีหน้าที่ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย (proposal) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หัวข้องานวิจัยด้านตลาดทุนต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม และเป็นผลงานที่อยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน
โครงร่างงานวิจัยที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งมาทั้งหมด จะถูกพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ และคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยฯ เพื่อคัดสรรงานวิจัยที่เป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นที่สนใจและพิจารณาคัดกรองให้เข้ารอบที่ 1 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง
สถาบันการศึกษามีสิทธิที่จะบริหารจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้วิจัยหลัก (first author) ต้องเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หัวข้องานวิจัยด้านตลาดทุนต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม และเป็นผลงานที่อยู่ในความสนใจของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุน

โครงร่างงานวิจัยที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งมาทั้งหมด จะถูกพิจารณาคัดเลือกโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนฯ และคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยฯ เพื่อคัดสรรงานวิจัยที่เป็นหัวข้อที่สำคัญและเป็นที่สนใจและพิจารณาคัดกรองให้เข้ารอบที่ 1 จำนวนไม่เกิน 10 เรื่อง
สถาบันการศึกษามีสิทธิที่จะบริหารจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนได้ตามที่เห็นสมควร
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปี 2560
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
9. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารจากภาคธุรกิจตลาดทุนไทยที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
1. ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ดร. แมน ชุติชูเดช กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด/span>
4. ดร. จอน วงศ์สวรรค์ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
6. ดร. ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
7. ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
8. คุณชลเดช เขมะรัตนาFINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
9. คุณกานต์ พูลเกษร FINTECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
10. ดร. คัดเขต บุนนาค กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
11. ดร. ธนภูมิ ดำรักษ์บริหารกองทุนส่วนบุคคล
12. ดร. ภากร ปีตธวัชชัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย