ตลาดหลักทรัพย์กับความยั่งยืน

บริหารองค์กรยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

บริหารองค์กรยั่งยืน
เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีๆ เริ่มต้นจากองค์กรที่เก่งและดี ดังนั้นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาตลาดหลักทรัพย์
ให้เป็นเสาหลักของตลาดทุนที่หนุนนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

img_suatainability_2
บรรษัทภิบาล
Group

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
วางรากฐานแห่งความยั่งยืน
   การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับระบบและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยนำหลักการสากล The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) มาปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้าง และระบบการ กำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศ
Group

 การบริหารความเสี่ยง
สร้างภูมิคุ้มกันตลาดทุนอย่างความยั่งยืน
  ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลขั้นสูงสุด ด้วยการเตรียมพร้อมระบบงานและบุคลากร ให้พร้อมสำหรับวิกฤตและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งมีการสื่อสารและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักและสามารถปรับตัวรับมือได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
“Sustainable”
Finance

   สินค้าและบริการเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน   
กลไกตลาดทุนหนุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้เติบโตไปพร้อมกัน

ดัชนีความยั่งยืน (ESG Index)about_suatainability_2 - icon 02

ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาดัชนีอ้างอิงเพื่อการลงทุน (Benchmark Index) และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น SETTHSI Index ซึ่งเป็นดัชนีแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นต้น
การบริการข้อมูลด้าน ESG
(ESG Data and Information)
about_suatainability_2 - icon 03

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินและตลาดทุนผ่านทาง www.setsmart.com อีกทั้งได้พัฒนาบริการฐานข้อมูล ESG ของ
หลักทรัพย์จดทะเบียน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียน (ESG Ratings) โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน www.settrade.com เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับตัดสินใจลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มเพื่อทุกคน สร้างโอกาสแห่งการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกรรมที่หลากหลาย อีกทั้ง ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Digital Asset Platform
แพลตฟอร์มกลางที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนในโลกยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ลดต้นทุนและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการจากการใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น

Digital Asset Platform
แพลตฟอร์มกลางที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนในโลกยุคดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ลดต้นทุนและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการจากการใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น
LiVE Platform
แพลตฟอร์มส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบนิเวศของ SMEs และ Startups ก่อนเข้าถึงแหล่งทุนอีกทั้งมีบริการให้ความรู้และคาปรึกษาที่เหมาะกับการเติบโตของทุกช่วงธุรกิจรวมถึงการเป็นศูนย์กลางระบบงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

LiVE Platform
แพลตฟอร์มส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมระบบนิเวศของ SMEs และ Startups ก่อนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมีบริการให้ความรู้และคาปรึกษาที่เหมาะกับการเติบโตของทุกช่วงธุรกิจ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางระบบงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ