ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต (WARRIX) เริ่มซื้อขาย 21 ธ.ค. นี้

โดย SET
warrix
Highlight

บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต ผู้จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการคลินิกกายภาพบำบัด พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,780 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WARRIX”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WARRIX” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

WARRIX ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “วอริกซ์” และอุปกรณ์กีฬา โดยบริษัทได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน สินค้าเสื้อผ้าของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้า Licensed Product ประกอบด้วย สินค้าเกี่ยวกับกีฬาทีมชาติ สินค้าสโมสรฟุตบอล เป็นต้น และสินค้า Non-Licensed Product ประกอบด้วย สินค้าคอลเลคชั่น สินค้าคลาสสิค สินค้าทำตามคำสั่ง เป็นต้น ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากสินค้า Non-Licensed Product และสินค้า Licensed Product คิดเป็นร้อยละ 78:22 โดยบริษัทมีช่องทางจำหน่าย ได้แก่ ร้านค้าของบริษัท ห้างสรรพสินค้า งานโครงการ ช่องทางออนไลน์ สัญญาตามสัญญาสนับสนุน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะมีการจัดซื้อสินค้าเสื้อผ้าจากผู้ผลิตภายในประเทศประมาณ 7 ราย โดยมีการควบคุมคุณภาพและมีศักยภาพในการส่งมอบสินค้าให้บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้เริ่มขยายสู่การให้บริการด้านสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ โดยเปิดคลินิกกายภาพบำบัด บริเวณสเตเดี้ยมวัน และเดือนตุลาคมปี 2565 ได้เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

WARRIX มีทุนชำระหลังเสนอขาย 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 135 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 27 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 18 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,134 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,780 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต เปิดเผยว่า บริษัทก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Brand) ขยายจากกลุ่มนักกีฬาและแฟนกีฬา ไปยังเยาวชน กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเน้นในเรื่องของกีฬา สุขภาพและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เป้าหมายที่จะพัฒนาแบรนด์ไทยสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงานบริเวณถนนพระราม 9 ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียน

WARRIX มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มคุณวิศัลย์ถือหุ้นร้อยละ 64.32 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.warrix.co.th และ www.set.or.th

อ่านข่าวฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

“SET…Make it Work for Everyone”

แท็กที่เกี่ยวข้อง: SETSOURCE mai ipo 1st trading


บทความที่เกี่ยวข้อง