ชีวิตการทำงานที่แตกต่างอย่างลงตัว  มีหลายอย่างให้ลงมือทำ
เพื่อพัฒนาตัวเอง และองค์กร
Group 18034
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรค์สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด

เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิต รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว

Group 18035
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนพนักงานให้ร่วมทำกิจกรรมเป็นทีมเพื่อความสามัคคี และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดตั้งสโมสรพนักงานที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการซึ่งสรรหามาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งตัวแทนพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ชุมชนและสังคม