ข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียน th - th - Contact Us
 
 

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ อย่างสะดวก และหลากหลายช่องทาง ตลาดหลักทรัพย์จึงได้จัดทำหน้าเว็บไซต์ที่นำ เสนอข้อมูลเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อที่จะสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารล่าสุด และเอกสารสำคัญได้อีกหนึ่งช่องทาง

What's New

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ IFRS และมาตรฐานการบัญชีไทย โดย รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
The Listed Companies Handbook ภาษาอังกฤษ (January 2009)
คู่มือบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด 4 MB (สิงหาคม 2557) 
ติดตามสื่อความรู้ รวมถึงการแจ้งข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจแก่บริษัทจดทะเบียนได้จาก Disclosure Focus เป็นประจำทุกเดือน

เครื่องมือทางการเงิน
 

 

การกำกับบริษัทจดทะเบียน
กฎเณฑ์แยกตามประมวลส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน 
 แนวทางกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน 
 มาตการการกำกับดูแล 
 การเปิดเผยสารสนเทศ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 การติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์

 

 หมวดการรับหลักทรัพย์ 
 หมวดการเปิดเผยข้อมูล
 หมวดการเพิกถอน
 หมวดหลักเกณฑ์อื่นๆ 
 หมวดบุคคล
 หมวดการกำกับดูแลกิจการ

 

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
 บริษัท/หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ 
 Presentaion ผลการดำเนินงานบริษัท จากกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน"
 

 ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
 ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
 การพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

การควบรวมกิจการ

หนังสือเวียนจากตลาดหลักทรัพย์ แยกตามฝ่ายงาน ดังนี้

 ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด 
 ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
 ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย
 ฝ่ายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
 ฝ่ายกำกับการซื้อขาย 
 ฝ่ายกำกับสมาชิก

การควบรวมกิจการ