Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2562

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

168,227

135,984

97,973

103,998

130,484

152,057

186,514

         

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

1,969,386

1,641,302

1,658,742

1,488,769

2,217,208

2,148,222

2,503,626

         

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

21.29

19.03

16.88

18.41

18.39

19.21

18.61

         

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

78.71

80.97

83.12

81.59

81.61

80.79

81.39

         

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Program trading
(% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

23.46

20.80

28.08

25.39

31.38

23.44

23.07

         

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,664,445

1,675,810

1,686,706

1,698,257

1,709,913

1,725,482

1,744,161

         

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,449,113

2,467,095

2,489,821

2,513,550

2,537,308

2,568,224

2,607,638

         

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

322,340

310,972

306,649

306,946

346,465

351,002

404,565

         

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

621,985

613,025

606,075

586,695

587,490

596,147

629,893

         


*
ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค. 59 - มี.ค. 62)

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2562

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

34

34

34

34

34

34

34

         

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,522,747

1,534,499

1,545,996

1,546,140

1,557,820

1,573,033

1,591,482

         

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,180,058

2,197,928

2,220,309

2,243,323

2,266,994

2,296,826

2,334,731

         

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

221,863

217,246

214,572

213,727

246,331

248,524

287,201

         

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

575,124

509,062

442,434

405,012

527,706

609,610

819,604

         

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

26.90

28.64

25.19

25.43

22.48

26.50

30.47

         

* ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค. 59 - มี.ค. 62)
 
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.