Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2562

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin ทั้งหมด (ล้านบาท)

168,227

135,137

96,536

102,276

               

มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ทั้งหมด (ล้านบาท)

1,969,386

1,642,149

1,660,178

1,490,490

               

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Margin / มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

20.08

18.11

15.85

18.27

               

% มูลค่าซื้อขายบัญชี Cash ของลูกค้าในประเทศ /มูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ

79.92

81.89

84.15

81.73

               

มูลค่าการซื้อขายผ่าน Program trading
(% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์)

23.46

20.80

28.08

25.39

               

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,664,796

1,675,097

1,685,358

1,697,220

               

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,449,620

2,465,526

2,486,944

2,511,309

               

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

322,272

310,757

306,284

306,496

               

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

621,949

612,807

605,653

586,151

               


*
ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2562

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

34

34

34

34

               

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,523,100

1,533,823

1,544,691

1,545,137

               

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,180,565

2,196,475

2,217,559

2,241,191

               

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

221,795

217,132

214,372

213,486

               

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

575,124

509,062

442,434

405,012

               

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

26.90

28.64

25.19

25.43

               

* ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)
 
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.