Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2561

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

18.72

17.38

18.24

18.68

18.40

16.37

           

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

81.28

82.62

81.76

81.32

81.60

83.63

           

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,524,543

1,540,062

1,552,632

1,562,344

1,576,062

1,588,306

           

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,228,019

2,251,014

2,269,073

2,283,429

2,302,920

2,321,981

           

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)*

405,176

390,443

374,360

345,411

381,908

368,780

           

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)*

665,226

673,722

670,098

660,988

660,801

665,252

           

* เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2561

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

           

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,364,066

1,379,605

1,392,352

1,402,231

1,415,949

1,428,143

           

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

1,948,899

1,970,320

1,987,291

2,000,706

2,019,548

2,036,081

           

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)

284,396

275,813

263,337

244,601

270,553

262,962

           

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

990,970.54

797,775.37

778,449.30

609,036.48

703,796.37

635,174.77

           

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

29.93

29.27

27.90

27.51

27.51

26.35

           
 
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center