Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2561

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

18.72

17.38

18.24

18.68

18.40

16.37

17.40

18.03

19.05

18.10

16.47

15.91

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

81.28

82.62

81.76

81.32

81.60

83.63

82.60

81.97

80.95

81.90

83.53

84.09

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,524,543

1,540,062

1,552,632

1,562,344

1,576,062

1,588,306

1,600,327

1,610,128

1,621,511

1,637,627

1,659,158

1,661,046

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

2,211,744

2,234,287

2,251,887

2,265,886

2,284,909

2,303,463

2,320,887

2,334,029

2,349,853

2,376,844

2,413,838

2,434,011

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

405,176

390,443

374,360

345,411

381,908

368,780

329,833

347,114

360,956

386,929

329,717

313,543

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

665,226

673,722

670,098

660,988

660,801

665,252

649,523

641,660

636,393

644,658

633,510

621,589


* ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2561

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีทั้งหมด (ราย)

1,364,066

1,379,605

1,392,352

1,402,231

1,415,949

1,428,143

1,440,093

1,450,588

1,462,935

1,482,090

1,502,773

1,516,253

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

1,932,624

1,953,593

1,970,105

1,983,163

2,001,537

2,017,563

2,033,918

2,047,418

2,068,742

2,093,730

2,128,185

2,161,986

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (บัญชี)

284,396

275,813

263,337

244,601

270,553

262,962

230,021

243,981

255,052

274,487

232,263

217,227

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

990,971

797,775

778,449

609,036

703,796

635,175

592,917

630,555

674,009

690,960

515,183

377,671

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

29.93

29.27

27.90

27.51

27.51

26.35

28.48

28.59

28.97

30.13

28.16

24.94


* ปรับปรุงยอดจำนวนบัญชีลูกค้า เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ก.ค.59 - มี.ค. 62)
 
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.