Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2560

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

17.75

15.62

13.16

13.94

15.41

15.05

14.28

15.77

18.69

18.59

16.65

17.92

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

82.25

84.38

86.84

86.06

84.59

84.95

85.72

84.23

81.31

81.41

83.35

82.08

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)*

1,364,720

1,376,839

1,391,818

1,402,234

1,414,331

1,426,178

1,437,826

1,450,697

1,464,845

1,477,606

1,496,421

1,510,053

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)*

1,983,116

1,996,948

2,020,749

2,036,140

2,054,435

2,074,434

2,092,375

2,112,375

2,133,913

2,156,368

2,184,900

2,205,778

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)*

384,835

366,720

358,135

323,271

351,170

351,331

332,783

354,027

388,357

389,465

390,421

345,081

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)*

652,106

646,205

645,330

629,767

626,092

627,216

617,795

615,899

625,122

640,010

647,801

646,495

* เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2560

ข้อมูล

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.* พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,203,680

1,215,528

1,231,268

1,241,565

1,253,545

1,265,764

1,277,323

1,290,186

1,304,514

1,317,135

1,335,517

1,349,076

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี)

1,708,694

1,723,054

1,745,127

1,769,196

1,782,070

1,806,124

1,823,383

1,842,494

1,863,220

1,881,282

1,907,728

1,927,527

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี)

269,618

257,421

251,161

224,579

244,637

243,864

227,873

244,646

270,587

272,254

273,364

239,181

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

851,314.61

650,956.36

641,340.29

409,575.27

570,247.01

621,640.79

456,358.37

571,666.37

901,063.05

863,849.70

832,997.96

607,763.68

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

36.45

32.79

32.28

30.02

31.58

33.06

28.95

30

34.01

35.18

32.15

31.05

* ได้มีการปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าเดือนเม.ย. ให้สอดคล้องกับที่มีบริษัทหลักทรัพย์ได้ปรับ และส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาภายหลัง
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.