Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2559
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.* ส.ค.* ก.ย.* ต.ค.* พ.ย.* ธ.ค.*
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)
17.32 18.58 19.61 16.40 17.16 16.16 17.97 17.28 14.95 17.02 18.38 15.80
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)
82.68 81.42 80.39 83.60 82.84 83.84 82.03 82.72 85.05 82.98 81.62 84.20
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) 1,255,178 1,259,885 1,271,142 1,278,884 1,289,698 1,301,988 1,305,560 1,318,586 1,330,666 1,331,512 1,344,897 1,353,225
ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี) *             1,881,305 1,906,657 1,925,514 1,934,282 1,949,216 1,963,041
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) ** 266,906 262,002 302,221 286,189 305,768 330,045 375,550 404,088 389,320 394,105 370,530 336,901
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) ** 503,519 491,669 495,660 494,624 497,832 507,560 596,921 626,044 632,764 648,326 653,281 648,697

* เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59

** เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2559
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) 962,640 969,641 982,701 988,677 999,714 1,015,133 1,050,437 1,148,917 1,162,958 1,166,417 1,179,817 1,188,656
ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี) *             1,527,340 1,630,300 1,646,244 1,656,686 1,674,458 1,684,912
ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) ** 188,620 185,947 215,201 204,427 215,112 237,887 258,352 281,135 273,205 274,319 257,634 234,997
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท) 604,811.39 578,175.24 820,391.87 497,952.03 545,319.33 783,613.79 821,275.05 986,504.60 854,250.61 857,661.69 956,315.40 641,057.57
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ 34.09 34.58 33.93 33.51 33.66 35.13 35.46 36.02 33.54 33.75 37.60 36.75

* ข้อมูลเดือนแรก กรกฎาคม 2559

** เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.