Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2559

ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.* ส.ค.* ก.ย.* ต.ค.* พ.ย.* ธ.ค.*

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

17.32

18.58

19.61

16.40

17.16

16.16

17.97

17.28

14.95

17.02

18.38

15.80

มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)

82.68

81.42

80.39

83.60

82.84

83.84

82.03

82.72

85.05

82.98

81.62

84.20

จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)

1,255,178

1,259,885

1,271,142

1,278,884

1,289,698

1,301,988

1,305,560

1,318,586

1,330,666

1,331,512

1,344,897

1,353,225

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) -->(บัญชี)**

           

1,870,334

1,895,423

1,913,986

1,922,475

1,937,213

1,950,775

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) **

266,906

262,002

302,221

286,189

305,768

330,045

375,550

404,088

389,320

394,105

370,530

336,901

ลูกค้าที่ซื้อขายใน 6 เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) **

503,519

491,669

495,660

494,624

497,832

507,560

596,921

626,044

632,764

648,326

653,281

648,697


* เนื่องจากบางบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการปรับปรุงตัวเลขเพื่อให้สอดคล้องตามความหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปรับปรุงข้อมูลจำนวนลูกค้าย้อนหลังตั้งแต่ ก.ค.59

** เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2559

ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีทั้งหมด (ราย)

962,640

969,641

982,701

988,677

999,714

1,015,133

1,050,437

1,148,917

1,162,958

1,166,417

1,179,817

1,188,656

ลูกค้าที่เปิดบัญชี (บัญชี) เริ่มมีข้อมูลนี้เดือนแรก กรกฏาคม 2559

           

1,516,369

1,619,066

1,634,716

1,644,879

1,662,455

1,672,646

ลูกค้าที่ซื้อขายใน1เดือนที่ผ่านมา(ราย) -->(บัญชี) **

188,620

185,947

215,201

204,427

215,112

237,887

258,352

281,135

273,205

274,319

257,634

234,997

มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)

604,811.39

578,175.24

820,391.87

497,952.03

545,319.33

783,613.79

821,275

986,505

854,251

857,662

956,315

641,058

ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์

34.09

34.58

33.93

33.51

33.66

35.13

35.46

36.02

33.54

33.75

37.60

36.75


** เริ่มเปลี่ยนแปลงหน่วยนับจากจำนวนรายลูกค้าเป็นนับตามจำนวนบัญชีลูกค้า เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559
 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.