Language :

สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์

 

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์

 

ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2558
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin 
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
ทั้งหมด)
12.62 12.40 12.50 12.65 13.75 13.98 12.29 11.76 14.05 14.82 14.80 14.06
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ
ทั้งหมด)
87.38 87.60 87.50 87.35 86.25 86.02 87.71 88.24 85.95 85.18 85.20 85.94
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) * 1,114,681 1,134,471 1,150,986 1,162,415 1,175,717 1,190,016 1,203,384 1,215,706 1,230,569 1,241,101 1,252,031 1,244,907
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) * 338,866 365,751 350,330 299,607 291,211 305,534 317,663 319,995 286,660 286,108 295,040 286,113

* จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

** ตัวเลขจำนวนรายลูกค้านี้เป็นการปรับปรุงให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบรายงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกบางรายจัดส่งข้อมูลเข้ามาเป็นรายบัญชี(ลูกค้า 1รายอาจเปิดได้มากกว่า 1บัญชี)

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2558
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet
29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31
 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย) 833,210 852,852 868,973 878,729 890,179 903,511 917,283 928,406 941,386 951,326 962,127 955,890
 จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) 244,110 265,815 256,233 215,287 208,867 219,078 228,995 230,301 206,059 204,976 212,926 204,063
 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet
(ล้านบาท)
939,802.89 1,021,521.77 747,858.81 505,568.05 460,811.04 616,343.55 601,046.17 692,510.20 678,444.61 705,598.88 614,578.63 569,866.30
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ 42.50 42.92 36.64 33.09 33.18 36.11 36.98 37.96 39.08 38.88 38.23 34.20
**รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.