Language :

สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์  
     
 
ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2553
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)
20.75
20.50
22.13
20.65
19.71
22.10
24.12
23.5
24.69
23.02
25.58
25.16
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ ทั้งหมด)
79.25
79.50
77.87
79.35
80.29
77.90
75.88
76.50
75.31
76.98
74.42
74.84
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ราย) *
563,549
567,621
569,818
577,949
579,827
588,855
598,188
596,836
605,287
611,801
619,052
626,441
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
130,255
109,857
146,445
137,309
134,671
142,644
157,763
169,697
178,000
168,323
180,561
161,470
  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2553
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet
30
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีทั้งหมด (ราย)
206,167
209,238
213,119
215,362
219,612
225,909
231,928
236,399
244,042
249,807
257,206
266,283
 จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย)
49,288
42,541
54,650
52,598
51,879
55,829
62,263
68,858
72,917
70,576
76,234
69,137
 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet
(ล้านบาท)
162,266.76
115,963.49
236,829.34
176,537.61
161,401.01
238,355.62
321,158.99
398,241.12
465,490.46
362,419.83
500,341.47
313,708.34
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์
21.32
20.35
21.57
19.67
21.09
24.61
26.40
27.09
25.94
26.23
26.90
24.41
**รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.