Language :

สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

 
ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์  
     
 
ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2552
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Margin
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศทั้งหมด)
15.89
13.77
15.12
18.70
20.34
19.73
22.07
21.40
19.90
18.21
17.92
18.52
มูลค่าการซื้อขายของบัญชี Cash
(% ของมูลค่าซื้อขายของลูกค้าในประเทศ ทั้งหมด)

84.11

86.23
84.88
81.3
79.66
80.27
77.93
78.60
80.10
81.79
82.08
81.48
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ราย) *
542,780
543,404
543,958
543,296
548,678
549,502
553,764
548,646
554,661
559,288
565,796
561,318
จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) *
90,043
81,674
86,006
98,171
118,612
129,704
113,836
127,107
143,108
145,727
127,679
120,668
  * จำนวนลูกค้าของ Broker และ Sub-broker

 

 

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet 2552
ข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet
32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
30
30
 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีทั้งหมด (ราย) 189,339 183,389 184,792 186,730 186,321 191,581 197,368 191,772 196,495
199,380
204,453 202,819
 จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขาย (ราย) 29,099 26,987 28,202 31,805 38,786 43,155 39,053 44,392 49,950
52,328
47,689 45,143
 มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet
(ล้านบาท)
84,513.87 55,264.43 62,853.35 109,366.00 191,903.35 223,732.64 146,271.43 183,409.77 257,755.16
247,359.21
162,790.39 123,774.77
ร้อยละมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์
19.70
19.54
17.08
19.34
21.53
21.04
20.52
21.78
22.47
21.80
20.45
19.79
**รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.