บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

TSF

หุ้น
SP
NP
NC
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
ตรวจสอบ
งบปี 2563
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)