บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2

SINGER-W2

Warrants
ดูข้อมูลเชิงลึก

ราคาย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน
วันที่ (Click to sort Ascending) ราคาเปิด (Click to sort Ascending) ราคาสูงสุด (Click to sort Ascending) ราคาต่ำสุด (Click to sort Ascending) ราคาปิด (Click to sort Ascending) เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) % เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) ปริมาณ (หน่วย) (Click to sort Ascending) มูลค่า ('000 บาท) (Click to sort Ascending)
Result empty

ไม่มีข้อมูล

  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าคำนวณจากทุกวิธีการซื้อขาย
  • ข้อมูลราคาคำนวณจาก Auto Matching เท่านั้น