บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

MACO

หุ้น
XW
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
ตรวจสอบ
งบปี2565
หน่วย: ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)