บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

LHK

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 1/2566
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)