บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

CM

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย