บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 7
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 7

BROOK-W7

Warrants
ดูข้อมูลเชิงลึก