บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 6
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 6

BROOK-W6

Warrants
ดูข้อมูลเชิงลึก