บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

AQ

หุ้น
C
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
สอบทาน
ไตรมาส 3/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)