บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

AFC

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบวิธีส่วนได้เสีย
ตรวจสอบ
งบปี 2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)