cover-page-bg
ข่าวและการแจ้งเตือน

ความเห็นผู้สอบบัญชี

ภาพรวมความเห็นผู้สอบบัญชี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567
ความเห็นผู้สอบบัญชี (ข้อมูลความเห็นผู้สอบบัญชีของงบล่าสุด) SET (บริษัท) mai (บริษัท)
มีเงื่อนไข 12 3
แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง - -
ไม่แสดงความเชื่อมั่น/ไม่แสดงความเห็น 10 5
(0 รายการ)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)
(Click to sort Ascending)