รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน): MERCHANT

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 21
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 21

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด99.99

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย ไกรสร จันศิริประธานกรรมการ
2นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3นาย ธรรมนูญ อานันโทไทยกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
4น.ส. ชัญญา รัตนประภากุลกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
5นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
6นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรากูรประธานกรรมการตรวจสอบ
7พ.อ. ชิดชัย วรรณสถิตย์กรรมการตรวจสอบ
8.นาย จิรายุ อัสสานุวงศ์กรรมการ