รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด: CS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 9
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 9

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1เครดิต สวิส เอ.จี.100.00

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1นาย พรชัย ประเสริฐสินธนากรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจจัดการ)
2นาย ซามีร์ โกกากรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
3นาย พิชา วัฒนศิริธรรมกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4น.ส. ณพาพร โอวสุวรรณกุลกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
5น.ส. บุษกร คูสุวรรณกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
6นาย คาร์ล โอว มาร์คัส สเลอกรรมการ
7นาย โลรองต์ เปริยาต์กรรมการ