SET Fin Quizz เช็กสุขภาพการเงิน-การลงทุนคนไทย

โดย SET
SET-Source_01.02.

คนไทยจำนวนมากยังมีความ “ไม่รู้” ในเรื่องการเงิน ทั้งปัญหาหนี้ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย การขาดเงินออม ซึ่งล้วนเป็นความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หนึ่งในภารกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกช่วงวัย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยคนไทยค้นหาว่าตนเอง “ยังไม่รู้” เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในเรื่องใดบ้าง บนเว็บไซต์ SET Fin Quizz ตั้งแต่ปี 2564 อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้ามาทดสอบด้วยตนเองได้ตลอดเวลาเพื่อเช็กระดับความรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับ “เริ่มรู้” “เรียนรู้” หรือ “รอบรู้” ในเรื่องการเงินและการลงทุน

SET Fin Quizz (1)

เปิดผลทดสอบความรู้การเงินในชีวิตประจำวัน คนเข้าใจเรื่องรับ-จ่าย และการออมเป็นอย่างดี

แบบทดสอบความรู้การเงินในชีวิตประจำวัน หรือ “Know Your Money” ที่เผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปมาแล้วกว่า 2 ปี มีคำถามและเนื้อหาครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารรายรับ การบริหารรายจ่าย การบริหารหนี้สิน การบริหารเงินออม การบริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน ผลทดสอบของคนไทยจำนวน 32,090 คน ในปี 2566 โดยส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นคนมีความรู้อยู่ในระดับ “เรียนรู้” และ “รอบรู้” โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินในกระเป๋าของตนเองทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์การออม ประเภทของรายจ่าย และโครงสร้างรายรับ แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องการประกันชีวิต การจัดพอร์ตลงทุน และดอกเบี้ยทบต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเครื่องมือค้นหา Gap ความรู้การลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงทุนจริง

ปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและเผยแพร่แบบทดสอบเกี่ยวกับการลงทุนอีก 2 ชุด เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการก้าวสู่ตลาดทุน คือ แบบทดสอบความรู้การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ “Ready to Invest” ที่มีคำถามและเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลงทุน ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสม และการสร้างประสบการณ์การลงทุน ที่เป็นเครื่องมือช่วยเช็กความพร้อมก่อนลงทุนจริง ส่วนแบบทดสอบความรู้การเลือกหุ้น หรือ Fit to Invest” ครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์หุ้นและเศรษฐกิจ แนวทางวิเคราะห์อุตสาหกรรม แนวทางวิเคราะห์บริษัท การคัดกรองและประเมินมูลค่าหุ้น และหลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาหุ้นด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ

คนเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ยังมี Gap ด้านการคำนวณ

ผลทดสอบความรู้การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทดสอบจำนวน 9,890 คน ในปี 2566 พบว่า กว่า 80% เป็นผู้ที่มีความรู้ในระดับ “เริ่มรู้” และ “เรียนรู้” โดยผู้ทดสอบมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการผลตอบแทนสูง ก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเข้าใจในความผันผวนของราคาคือความเสี่ยง รวมถึงไม่ควรใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว แต่ยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น และการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น จะต้องรวมทั้งส่วนต่างของราคาและเงินปันผล

SET Fin Quizz เตรียมความรู้เพื่อปิด Gap เรื่องการเลือกหุ้น

ผลทดสอบความรู้การเลือกหุ้นของผู้ทดสอบทั้งหมด 8,004 คน ในปีที่ผ่านมา พบว่ากว่า 70% เป็นผู้มีความรู้ในระดับ “เริ่มรู้” และ “เรียนรู้” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมหลักสูตร SET e-Learning เพื่อให้ผู้ทดสอบเสริมความรู้โดยเฉพาะในประเด็นของการประเมินมูลค่าหุ้นจากเงินปันผล การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ชุด จะมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ที่ตรงจุดหลังจากทดสอบเสร็จโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา สามารถต่อยอดความรู้ได้จากหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตร SET e-Learning และสื่อเรียนรู้บนเว็บไซต์ SET Investnow เว็บไซต์ INVESTORY รวมถึงเว็บไซต์ห้องสมุดมารวย เพื่อให้คนไทยมีความเข้าใจและบริหารการเงินการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำผลจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อปิดช่องว่างความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของคนไทย (Gap) โดยการออกแบบเนื้อหาความรู้ให้ตอบโจทย์และแก้ไขจุดอ่อนความรู้ที่คนไทยยังขาด SET Fin Quizz จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่อยอดพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย

ผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบ SET Fin Quizz ได้ที่เว็บไซต์ https://finquizz.setgroup.or.th และสำหรับองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้อมูลผลทดสอบของกลุ่มไปใช้เป็นการเฉพาะ พร้อมรับ e-Certificate หลังทำแบบทดสอบเสร็จ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล SETFinQuizz@set.or.th

“SET…Make it Work for Everyone”บทความที่เกี่ยวข้อง