กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท  MBA North Texas State University , Denton , Texas , USA (University of North Texas)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Thai สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 2
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • รองกรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย จำกัด  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด)
 • Senior Vice President บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน)     
 • Vice President ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 • Accounts Executive  บริษัท  ดาต้าแมท  จำกัด