รองประธานกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์  University of Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • คณะอนุกรรมการวินัย บุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ กลต.
 • นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)