ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (เอ็มไอที)
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2536
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 4
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม ๒๕ ปี)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง