กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ), University of Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559
  สมาคมส่งเสริมสถาบัน-กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 19/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2/2555 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย  
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • กรรมการ TRIS Corporation Limited
 • กรรมการ บจก.แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ         
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 • Vice President and Head of Trading, HSBC, Bangkok
 • Vice President and Head of Trading, JP Morgan, Bangkok
 • Vice President and Head of FX Trading, Citibank, Bangkok
 • Trader, Standard Chartered
 • Officer, Bangkok Bank
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • President, ACI Thailand