กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโทนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
 • ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 48)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง) รุ่นที่ 1
 • Raphael Lemkin Seminar for Genocide Prevention, Auschwitz Institute for Peace & Reconciliation
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันศศินทร์ หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 14
 • หลักสูตร Infrastructure in a Market Economy: Public-Private Partnerships in a Changing World, Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts, USA
 • หลักสูตร The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations, and Rules, Harvard Kennedy School of Government
 • Institut D’etudes Politiques (Sciences Po), Paris, France (Asia-Europe Programme)
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR))
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)
 • ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD))
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการพัฒนากฎหมาย (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)
  - อนุกรรมการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
  - กรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ (กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด)
 • นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา