กรรมการและผู้จัดการ
การศึกษา
 • Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Master of Business Administration, Finance Major, University of Wisconsin, Whitewater ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Columbia Senior Executive Program,  Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • International Institute of Certified Professional Accountants, Switzerland International Certified Professional Accountant
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • รองประธานในคณะทำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
 • กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • กรรมการและประธานกรรมการกำกับธุรกิจและกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)
 • กรรมการกำกับดูแลของ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย (ABFTH)
 • รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • อนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย  กระทรวงการคลัง
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน  บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
 • กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย
 • ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย