กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท M.B.A. สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (เมืองบลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (เมืองซานตาครูซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Chartered Financial Analyst (CFA) สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • นายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
 • ประธานกรรมการ สมาพันธ์นักวิเคราะห์และการลงทุนแห่งเอเชีย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 •  
 • กรรมการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประธาน คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • ประธานคณะทำงาน Doing Business Strike Force ในคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
 • ประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบรองรับนวัตกรรมทางการเงิน, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
 • กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
 • กรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมาธิการและเลขานุการ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูประบบบำนาญแห่งชาติและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ