กรรมการ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 16/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte Ltd.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 12
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • กรรมการ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ Amata City Bien Hoa, Vietnam
 • ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
 • นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
 • กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
 • กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการอำนวยการ กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการ TISCO Global Securities Limited
 • กรรมการ TISCO Securities Hong Kong Limited
 • กรรมการ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าสายการเงิน การวางแผนและบริหารความเสี่ยง บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย