กรรมการ
การศึกษา
 • MBA in Finance & Marketing, Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MS in Electrical Engineering (Telecommunication), Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • BSc in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 • กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • กรรมการ บริษัท นภกิต จำกัด กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด กรรมการ บริษัท เกษตรสิน จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ