กรรมการ
การศึกษา
 • MBA in Finance & Marketing, Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MS in Electrical Engineering (Telecommunication), Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • BSc in Electrical Engineering, Chulalongkorn University
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ