รายงานประจำปี 2560

ปกหน้า 1
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 4
สารบัญ 6
สารจากประธานกรรมการ 8
สารจากกรรมการและผู้จัดการ 10
ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560 14
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 16
สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2560 17
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24
พัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560 30
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2561 และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 48
การกำกับดูแลกิจการที่ดี 51
รายชื่อคณะอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2561 72
รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 80
รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 82
รายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 83
รายงานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 85
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 86
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 90
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 97
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 98
งบแสดงฐานะการเงิน 102
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 109
โครงสร้างองค์กร 174
คณะกรรมการ 176
ประวัติคณะกรรมการ 178
คณะผู้บริหาร 182
โครงสร้างการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ 186
บริษัทย่อย 187
ปกหลัง 195

RkJQdWJsaXNoZXIy ODkzODc=