รายงานประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพยแห‹งประเทศไทย ร‹วมรักษสิ�งแวดลŒอม ดŒวยการใชŒกระดาษกร�นซีร�ย และใชŒหมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink) ในกระบวนการพ�มพซึ่งช‹วยลดปร�มาณกาซคารบอนไดออกไซดไดŒ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODkzODc=