กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) Class 3/2554
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน(FINEX IV)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • อนุกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ Oriental Hotel (Thailand) Public Company Limited
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บลจ. ทหารไทย
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารทหารไทย