ภาษีอากร

     
 

เมื่อนักลงทุนเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จึงสรุปการเสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นข้อมูลดังปรากฏต่อไปนี้

1.ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ประเภทเงินได้จากการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์
/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อัตราภาษี
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) *
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
 • ได้รับยกเว้นภาษีี
 • ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
เงินปันผล :
 • บุคคลธรรมดา
 • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าได้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัด
 • เลือกให้หัก 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือเลือกนำเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกองทุนรวม
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI
 • นิติบุคคล
 • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าผู้มีเงินได้ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและได้ถือหุ้นเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทุนรวม
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25 % ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัท ผู้มีเงินได้้
 • ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าได้รับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ดอกเบี้ย :
 • บุคคลธรรมดา
 • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคล
 • 1% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ
 • ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับดอกเบี้ยจาก ธนาคารพาณิชย์


2.ภาษีอากรของนักลงทุนต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

ประเภทเงินได้จากการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์
/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อัตราภาษี
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) * :
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
 • ได้รับยกเว้นภาษี
 • 15 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินปันผล :
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
 • 10% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • 10 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ย :
 • บุคคลธรรมดา
 • นิติบุคคล
 • 15% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • 15 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

* หมายเหตุ : กำไรจากการซื้อ/ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนมีภาระภาษีเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์


3. อนุสัญญาภาษีซ้อน

กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงภาระภาษีอากร ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่งบางกรณีผู้เสียภาษีอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศของตนด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาและขจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน ปัจจุบันกรมสรรพากรได้ดำเนินการเจรจาและจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนในนามประเทศไทยกับประเทศต่างๆ จำนวน 57 ประเทศ

ประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผลกำไรจากการขายหุ้น/หลักทรัพย์ (ผลได้จากทุน) ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกันยายน 2557
ประเทศที่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศที่มีการออกหุ้น 30 ประเทศ
ยกเว้นโดยไม่มีเงื่อนไข 16 ประเทศ ยกเว้นโดยมีเงื่อนไข 14 ประเทศ *
1) เดนมาร์ก 1) เนเธอร์แลนด์
2) เยอรมนี 2) สหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ
3) ฝรั่งเศส 3) แคนาดา
4) สิงคโปร์ 4) สวิตเซอร์แลนด์
5) อิตาลี 5) อิสราเอล
6) เบลเยี่ยม 6) สเปน
7) ปากีสถาน 7) อุซเบกิสถาน
8) อินเดีย 8) ไซปรัส
9) ลาว 9) นอร์เวย์
10) มอริเชียส 10) สโลเวเนีย
11) บังคลาเทศ 11) ตุรกี
12) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12) ฮ่องกง
13) โอมาน 13) พม่า (เมียนมาร์)
14) ไต้หวัน 14) เกาหลีใต้
15) คูเวต  
16) เอสโตเนีย  

 

ประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศที่มีการออกหุ้น/หลักทรัพย์ 27 ประเทศ
1) มาเลเซีย 15) โรมาเนีย
2) ฟิลิปปินส์ 16) สหรัฐอเมริกา
3) โปแลนด์ 17) ลักเซมเบอร์ก
4) ฟินแลนด์ 18) เนปาล
5) ออสเตรีย 19) นิวซีแลนด์
6) จีน 20) บัลแกเรีย
7) สวีเดน 21) อาร์เมเนีย
8) ฮังการี 22) อินโดนีเซีย
9) ออสเตรเลีย 23) บาร์เรน
10) ศรีลังกา 24) ยูเครน
11) ญี่ปุ่น 25) เซเซลล์
12) เวียดนาม 26) รัสเซีย
13) เชค 27) ชิลี
14) แอฟริกาใต้  

ทั้งนี้ โปรดศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ในเว็ปไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ก่อนตัดสินใจลงทุน

4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา 7% ของค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บ

5.อากรแสตมป์ (สำหรับการโอนตราสาร)

ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผู้โอนจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทสำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาใน ตราสารโอน (แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ยกเว้นถ้าเป็นการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน หรือกรณีไม่มีตราสารการโอน เช่น โอนในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือเป็นการโอนพันธบัตรรัฐบาล และหน่วยลงทุนไม่ต้องติดอากรแสตมป์

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้ ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เป็นการให้คำแนะนำแต่อย่างใด และโดยที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนการลงทุน