ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
     
 
Recent Activities
   
แนวทางการพัฒนาความรู้สำหรับงานนักลงทุนสัมพันธ
 
 
  • ผู้ที่สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ตามความจำเป็น โดยไม่ต้องเรียนตามลำดับหลักสูตรที่นำเสนอ
  • ผู้สมัครไม่สามารถลงเรียนซ้ำในหลักสูตรที่เคยเข้าร่วมมาแล้วในปีก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุคคลอื่นๆ ได้เข้าเรียน
  • ตลท. จะแจ้งช่องทางการสมัครให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันเรียน
 
   
หลักการสำหรับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (New)
 
 
   
   
งานสัมมนา "แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2556
(วันที่ 10 ตุลาคม 2556)

Presentation


วีดีโอ 1
| วีดีโอ 2  | วีดีโอ 3 | วีดีโอ 4  | วีดีโอ 5 | วีดีโอ 6
   
   
Good Practices for Analyst Presentation (24 กันยายน 2556)
วิทยากรรับเชิญ
1. คุณนัฐิยา พัวพงศกร Head of IR, ADVANC เอกสารประกอบ
2. คุณสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมการบริหาร PYI Consulting เอกสารประกอบ
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Stock Valuation for IR (22 สิงหาคม 2556)
วิทยากรรับเชิญ
รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วีดีโอ 1 | วีดีโอ 2  | วีดีโอ 3 | วีดีโอ 4  | วีดีโอ 5 | วีดีโอ 6 |
วีดีโอ 7 | วีดีโอ 8 | วีดีโอ 9 | วีดีโอ 10 | วีดีโอ 11 | วีดีโอ 12 |
วีดีโอ 13 | วีดีโอ 14 | วีดีโอ 15 | วีดีโอ 16 | วีดีโอ 17 | วีดีโอ 18 |
วีดีโอ 19 | วีดีโอ 20 | วีดีโอ 21 | วีดีโอ 22 | วีดีโอ 23 | วีดีโอ 24 |
วีดีโอ 25 | วีดีโอ 26
 
 
 
   
   
   
Basic Finance for IR (19 กรกฎาคม 2556)
 
วิทยากรรับเชิญ

ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
Basic IR Training (วันที่ 26-27 มิถุนายน 2556)
วิทยากรรับเชิญ
1. คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บล. ธนชาต เอกสารประกอบ
2. คุณกอบบุญ ศรีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เอกสารประกอบ
3. คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล. กสิกรไทย เอกสารประกอบ
4. คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5. คุณปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลท.
 
   
   
IR Preparation for Roadshows (วันที่ 21 มิถุนายน 2556)
 
 
วิทยากรรับเชิญ
1. Mr. Nitin Jaiswal Head of Sales for ASEAN, Bloomberg LP
2. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
3. คุณสุรยุทธ ทวีกลุวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส
4. คุณเมทินี อิสรจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 
 
 
 
"Putting Business Strategy into IR Presentation" Workshop
- กลุ่ม Property & Construction 5 มีนาคม 2556
- กลุ่ม Service 22 พฤษภาคม 2556
- กลุ่ม Agro & Food 9 สิงหาคม 2556
วิทยากร: คุณสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมการบริหาร PYI Consulting
 
วีดีโอ 1 | วีดีโอ 2  | วีดีโอ 3 | วีดีโอ 4  | วีดีโอ 5 | วีดีโอ 6 |
วีดีโอ 7 | วีดีโอ 8 | วีดีโอ 9 | วีดีโอ 10 | วีดีโอ 11 | วีดีโอ 12
 
 
 
 
 
Corporate Sustainability for IR (วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556)
วิทยากรรับเชิญ: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ Change Fushion
 
วีดีโอ 1 | วีดีโอ 2  | วีดีโอ 3 | วีดีโอ 4  | วีดีโอ 5 | วีดีโอ 6 | วีดีโอ 7 | วีดีโอ 8
 
 
 
 
 
 
“The latest trends of IR in the global capital market” (วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556) 
 
วิทยากรรับเชิญ
1. Mr. John Gollifer Managing Director The IR Society, UK. เอกสารประกอบ
2. คุณสฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ กรรมการบริหาร PYI Consulting เอกสารประกอบ
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556
เอกสารประกอบการสัมมนามีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56
   
สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 1


สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 2


สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 3


สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 4


สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 5
ช่วงคำถาม คำตอบ


สัมมนา มีอะไรใหม่ ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (ฉบับล่าสุด)
วันที่ 5 ก.พ. 56 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์
ตอนที่ 6
ช่วงคำถาม คำตอบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IR Handbook 2012

ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์

Download

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sharing: “How to make your stock more attractive to investors”
Mar 14, 2011


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IR Planning Workshop
July 02, 2010
 
Hilight Event
โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2553
 
วันเปิดตัวโครงการ May 13, 2010
 
โครงการจัดทำฐานบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความรู้หรือประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อการสรรหากรรมการอิสระ
คู่มือกรรมการ
เล่ม 1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
"กรรมการ" และ "คณะกรรมการ"

ไทย

|

Eng

เล่ม 2 แนวทางปฎิบัติของกรรมการ

ไทย

|

Eng

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
www.sec.or.th


 
   
   
 
 
 

ติดต่อเรา
ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน

โทรศัพท์ 0-2229-2604-7
โทรสาร 0-2654-5414
Email :