การซื้อขายตราสารทุน
     
 
  ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
  เวลาทำการซื้อขาย
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
  การคำนวณหาราคาเปิด (Opening Price) และราคาปิด (Close Price)
  หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
  ประเภทคำสั่งซื้อขาย
  การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ
  การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker
  การขึ้นเครื่องหมาย
  การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)
 

โปรแกรมเทรดดิ้ง Program Trading

เวลาทำการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดช่วงเวลาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวันดังนี้

ช่วงเวลาการซื้อขาย
หมายเหตุ
9.30 น.- T1 Pre-opening I T1 เป็นเวลาที่ได้รับการสุ่มเลือกเวลา เพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 9.55-10.00น.และเป็นช่วงเวลาที่ให้สมาชิกส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามา เพื่อให้ระบบ การซื้อขายนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมด มาเรียงลำดับและคำนวณหา ราคาเปิดสำหรับ การซื้อขายในช่วงเช้าของแต่ละหลักทรัพย์
T1 - 12.30 น. Morning Trading Session ช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเช้า
12.30 น.-14.00 น. Intermission ช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน
14.00 น.- T2 Pre-opening II T2 เป็นเวลาเปิดที่ได้รับจากการสุ่มเลือกเวลา เพื่อเลือกหาเวลาเปิดในช่วง 14.25-14.30 น. และเป็นช่วงเวลาที่ให้สมาชิกส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามา เพื่อให้ระบบการซื้อขาย นำคำสั่งซื้อขายทั้งหมดมาเรียงลำดับและ คำนวณหาราคาเปิดสำหรับการซื้อขายในช่วงบ่ายของแต่ละหลักทรัพย์
T2 - 16.30น. Afternoon Trading
Session
ช่วงเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงบ่าย
16.30 น.- T3 Auction เป็นช่วงเวลาที่ให้สมาชิกส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาที่ระบบการซื้อขาย เพื่อให้ระบบการซื้อขายนำคำสั่งซื้อขายทั้งหมดมาเรียงลำดับ และคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์โดยยังไม่มีการจับคู่ซื้อขาย จนกระทั่งระบบได้มีการ สุ่มเลือกเวลา เพื่อเลือกหาเวลาปิด (T3)ในช่วง 16.35-16.40 น.
T3 - 17.00 น. Off-hour Trading
และ
Market Runoff Period
ตลาดหลักทรัพย์ปิดรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป แต่อนุญาตให้สมาชิกสามารถดำเนินการ :

1. บันทึกรายการซื้อขายภายใต้หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading) โดยซื้อขายด้วยวิธี Trade Report เท่านั้น

2. ยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการซื้อขายแบบ Trade Report ทั้งนี้การยกเลิกดังกล่าวต้องเป็นที่ยินยอมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีลูกค้า โดยสามารถแก้ไขได้ทั้งการ ซื้อขายแบบ Automatic Order Matching และ Trade Report
17.00 น. Market Close ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการซื้อขาย