แหล่งศึกษาข้อมูลประกอบการลงทุน

     
 

แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

แหล่งข้อมูล
รายละเอียด
แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย์


บริการข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ


บริการข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ข่าว งบการเงิน ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในอดีต (Historical) และในขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) รายชื่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุหน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ประกอบ การศึกษาในการลงทุน


สื่อสิ่งพิมพ์
(SET Publicatons)

นำเสนอข้อมูลด้านการออม การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการลงทุน ให้แก่เยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปMoney Channel สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน นำเสนอ ข้อมูลความเคลื่อนไหว รวมทั้งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รวดเร็ว ถูกต้องและได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้น รับชมได้ทาง True Visions 80


ศูนย์บริการข้อมูลผู้ลงทุน
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ลงทุน ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษกประกอบไปด้วย โถงนิทรรศการและห้องสมุดมารวยเปิดให้บริการแก่ประชาชน และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถแวะเข้าเยี่ยมชมและค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยรวมได้

ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ CD-ROM เว็บไซต์

S-E-T Call Center
หากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน หรือต้องการส่งคำเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแวดวง ธุรกิจหลักทรัพย์ คุณสามารถติดต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ Contact Us หรือ S-E-T Call Center โทรศัพท์ 0-2229-2222 โทรสาร 0-2654-5426-7 หรือติดต่อผ่านระบบ e-mail: เราพร้อมให้บริการคุณอย่างรวดเร็ว
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งข้อมูลสำหรับ
ราคาหลักทรัพย์และ
ข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทจดทะเบียน
เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

บริษัทขายข้อมูลรับอนุญาต
นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เช่น รายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายงานภาพรวมตลาดและการจัดอันดับหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะเวลาซื้อขาย ( real-time ) ล่าช้ากว่าเวลาจริง หรือณ สิ้นวัน โดยมีตารางและกราฟประกอบ รวมถึงข่าวบริษัทจดทะเบียนผู้ที่สนใจจะใช้บริการเหล่านี้จะต้องบอกรับเป็นสมาชิก

* ผู้ที่สนใจใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริกา รจากบริษัทนั้นๆ โดยละเอียด


สื่อมวลชน

สื่อมวลชนหลากหลายสาขามีรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวัน เช่น ข่าวธุรกิจของหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานข่าวของสำนักต่างๆ โทรทัศน์และวิทยุ นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว การซื้อขายหลักทรัพย์ และข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ตาม สื่อต่างๆ เหล่านี้


องค์กรอื่นๆ

ตลาดหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลและสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี Fact Book วารสารรายเดือน จดหมายข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ห้องสมุดองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทเงินทุน สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย คระกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และอื่นๆ นอกจากนั้น เอกสารของตลาดหลักทรัพย์ยังหาได้จากห้องสมุดหรือศูนย์วิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ