ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector Index)
ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index
ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index

ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index

เพื่อส่งเสริมการออกตราสารอนุพันธ์และเป็นเครื่องมือวัดสภาวะตลาดสำหรับกองทุนรวมต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำ ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนีราคา SET100 เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
การปรับรายการหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ หรือกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นสามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ได้


  SET100 Index
SET50 Index
ประเภทดัชนี
Composite Index
Composite Index
เกณฑ์การคำนวณ
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
    (Market Capitalization Weight)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
  • SET50 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
  • SET100 Index คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก
การปรับฐาน การคำนวณ
  • เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ
  • เมื่อมีการใช้หลักทรัพย์รายการใหม่ทุกๆ ครั้ง จะต้องมีการปรับฐานคำนวณเพื่อให้ค่าดัชนีมีความต่อเนื่องอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณ SET Index ในปัจจุบัน โดยการปรับฐานดัชนีจะดำเนินการในทำนองเดียวกันกับกรณีที่มีหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและมีหลักทรัพย์เข้าใหม่ตามแต่กรณี
ค่าดัชนีเริ่มต้น
1,000 จุด
1,000 จุด
วันฐาน
30 เมษายน 2548
16 สิงหาคม 2538


การพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน (ในการคำนวณSET50 Index และ SET100 Index)
รอบทบทวนเดือนมิ.ย.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน
รอบทบทวนเดือนธ.ค.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index และ SET100 Index (มกราคม 2556)
เอกสารประชาสัมพันธ์ (รู้จักดัชนี SET100)
Presentation การจัดทำ SET100 Index : Top Executives' Networking Forum 2005
Factsheet ดัชนี SET50/100


การขออนุญาตใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน


ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และ กองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร 0-2 2292491 หรือ อีเมล์

 

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้

 

 
  ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่รวม ในการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  
 
SET Index Series Brochure  
 
SET Index Series Brochure  
 
Factsheet ดัชนี SET50/100  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report 2015
 
    - January  
    - February  
    - March  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report
 
    - 2014  
    - 2013  
    - 2012  
    - 2011