ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector Index)
ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index
ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector Index)

ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดัชนีราคา
หลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ (Sector Index) ดัชนีราคาหมวดธุรกิจเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อน
การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐาน (Fundamental) เดียวกัน

ประเภทดัชนี Composite Index
เกณฑ์การคำนวณ หลักการคำนวณเช่นเดียวกันกับการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
    (Market Capitalization Weight)
  • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
    หรือแต่ละหมวดธุรกิจ
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ
การปรับฐาน
การคำนวณ
เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของ หลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ และรวมทั้งเมื่อมีหลักทรัพย์ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ์ย้ายหมวดธุรกิจ
ค่าดัชนีเริ่มต้น 100 จุด
วันฐาน ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2546


ตารางแสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
ตลาด : SET
* มีผลตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
(.AGRO)
AGRI
ธุรกิจการเกษตร *
FOOD
อาหารและเครื่องดื่ม *
 
สินค้าอุปโภคบริโภค
(.CONSUMP)
FASHION
แฟชั่น
HOME
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
PERSON
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
 
ธุรกิจการเงิน
(.FINCIAL)
BANK
ธนาคาร
FIN
เงินทุนและหลักทรัพย์
INSUR
ประกันภัยและประกันชีวิต
 
สินค้าอุตสาหกรรม (.INDUS)
AUTO
ยานยนต์
IMM
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
PAPER
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
PETRO
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
PKG
บรรจุภัณฑ์
STEEL
เหล็ก
 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (.PROPCON)
CONMAT
วัสดุก่อสร้าง
CONS
บริการรับเหมาก่อสร้าง
PF&REITs
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
PROP พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 
ทรัพยากร (.RESOURC)
ENERG
พลังงานและสาธารณูปโภค
MINE
เหมืองแร่
 
บริการ (.SERVICE )
COMM
พาณิชย์
HELTH
การแพทย์
MEDIA
สื่อและสิ่งพิมพ์
PROF
บริการเฉพาะกิจ
TOURISM
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
TRANS
ขนส่งและโลจิสติกส์
 
เทคโนโลยี (.TECH)
ETRON
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
โครงสร้างและนิยามกลุ่มอุตสาหกรรมและ หมวดธุรกิจ (* มีผลตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2558)

 

การขออนุญาตใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน

ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และ กองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร 0-2 2292491 หรือ อีเมล์

 

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้

 

 
  ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่รวม ในการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  
 
SET Index Series Brochure  
 
SET Index Series Brochure  
 
Factsheet ดัชนี SET50/100  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report 2015
 
    - January  
    - February  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report
 
    - 2014  
    - 2013  
    - 2012  
    - 2011